Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Metodininko projekto koordinatoriaus funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
METODININKO-PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS

  1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininko-projektų koordinatoriaus funkcijos:

1.1. tiria bendruomenės poreikius ir rengia kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programas bei projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus ir Radviliškio rajono švietimo įstaigų darbuotojų bei suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) poreikius; 

1.2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginius (kursus, seminarus, mokymus, paskaitas, edukacines išvykas, konferencijas, parodas, kvalifikacijos tobulinimo(si) projektus ir pan.);

1.3. dalyvauja savivaldybės, regiono, šalies bei tarptautinių projektų rengime ir įgyvendinime; 

       1.4. savo srities klausimais konsultuoja darbuotojus, rengiančius projektų finansavimo paraiškas;

1.5. koordinuoja tarptautinius projektus ir konsultuoja kitus projektų vykdytojus visais projektų įgyvendinimo klausimais;

1.6. organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą;

1.7. koordinuoja metodinę veiklą (rajono mokytojų metodinių būrelių: lietuvių kalbos ir literatūros; užsienio kalbų – anglų, vokiečių-prancūzų ir rusų, mokyklų bibliotekininkų, mokytojų padėjėjų), teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms (Vaižganto progimnazija, Gražinos pagrindinė mokykla, Lizdeikos gimnazija, Baisogalos gimnazija, Šeduvos gimnazija) ir pedagogams, bendradarbiauja diegiant metodines naujoves; 

1.8. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus lytiškumo ugdymo, patyčių prevencijos temomis;

1.9. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą regiono ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams kvalifikacijos tobulinimo klausimais; 

1.10. sudaro galimybes švietimo darbuotojams skleisti pedagoginę patirtį SJNUS: organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus, pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodas, remia švietimo įstaigų kultūrinę veiklą;

1.11. organizuoja renginius mokiniams (šventes, konkursus, parodas, paskaitas, olimpiadas);

1.10. organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu; sudaro sąlygas kitoms institucijoms Skyriuje organizuoti renginius;

1.11. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje;

1.12. vykdo Skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą; 

1.13. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Skyriaus materialinę bazę, intelektinius resursus;

1.14. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

1.15. viešai skelbia informaciją apie Skyriaus veiklą;

1.16. pagal kompetenciją vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose;

1.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

1.18. išduoda (parengia) kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) veiklose dalyvavimą patvirtinančius dokumentus:

1.18.1. pažymėjimus, patvirtinančius švietimo programų baigimą ir kompetencijų įgijimą; 

1.18.2. pažymas, patvirtinančias dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si), neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) programų rengime.

Skip to content