Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Darbo taryba

 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbo tarybos veiklos reglamentas

 1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Darbo taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – Centro) valdymo organas, atstovaujantis visus Centro darbuotojus, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus darbovietės lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. (DK, 165 str.)
 2. Centras konsultuojasi ir derina su Taryba visą reikiamą dokumentaciją susijusią su darbuotojų interesais ir veiklomis. Taryba įsipareigoja per 10 d. d. pateikti Centrui savo atsakymą.
 3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitų valstybinių institucijų norminiais teisės aktais, Centro nuostatais ir kitais vietiniais norminiais teisės aktais.
 4. Tarybos darbo reglamentas nustato Tarybos darbo organizavimo tvarką, Tarybos sudėtį, funkcijas bei narių teises ir pareigas.
 5. Tarybos darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Taryba.
 6. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą.
 1. Tarybą sudaro 5 nariai.
 2. Pradėdamas eiti pareigas, tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, įsipareigoja atstovauti darbuotojų interesus bei sąžiningai atlikti Centro nuostatose ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytas funkcijas.
 3. Tarybos nario kadencija – 3 metai. Ne vėliau, kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos, pirmininkas paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.
 4. Taryba, visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką bei Tarybos sekretorių.

Taryba, bendradarbiaudama su Centru, siekdama maksimaliai įgyvendinti darbuotojų teises, vadovaujasi Centro nuostatais, vykdo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatytas funkcijas.

Tarybos pirmininkas:

 • Vadovauja Tarybos darbui ir atstovauja Tarybai;
 • Šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • Pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;
 • Atstovauja Tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu ir trečiaisiais asmenimis;
 • Iškilus poreikiui, įgalioja vieną iš tarybos narių vykdyti kitų narių pareigas;
 • Rengia ir teikia metines Tarybos veiklos ataskaitas įstaigos darbuotojams.

Tarybos sekretorius:

 • Tvarko ir saugo darbo tarybos dokumentaciją;
 • Protokoluoja Tarybos posėdžius ir kartu su Tarybos pirmininku pasirašo tarybos posėdžių protokolus;
 • Kai laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys;
 • Rengia Tarybos nutarimų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitų Tarybos dokumentų projektus;
 • Tvarko Tarybos raštvedybą ir archyvą bei kaupia Tarybos veiklai būtinus duomenis;
 • Atlieka kitus darbo tarybos pirmininko pavedimus.
 1. Tarybos teisės:
  • Dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į įstaigos vadovo sprendimų priėmimą;
  • Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš įstaigos vadovo ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  • Teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl: ekonominių, socialinių ir darbo klausimų; aktualių darbuotojams įstaigos vadovo sprendimų; darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • Inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu įstaigos vadovas nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir įstaigos vadovo susitarimų;
  • Esant būtinybei aptarti svarbius įstaigos darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbuotojų susirinkimą, suderinus su įstaigos vadovu susirinkimo datą, laiką ir vietą;
  • Atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir įstaigos vadovo susitarimuose;
 2. Tarybos pareigos:
  • Atlikti savo funkcijas laikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir įstaigos vadovo susitarimų;
  • Atliekant savo funkcijas, atsižvelgti į visų įstaigos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų skyrių darbuotojų;
  • Informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikiant metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą.
 1. Bendrosios nuostatos:
  • Posėdis yra pagrindinė darbo tarybos veiklos forma;
  • Darbo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius darbo tarybos pirmininko, o jam laikinai negalint eiti pareigų – sekretoriaus, arba pirmininko paskirto tarybos nario iniciatyva;
  • Darbo tarybos kvietimu darbo tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavį atstovaujantys asmenys, darbuotojai ar kiti asmenys;
  • Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi darbo tarybos nariai;
  • Darbo tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo posėdžio dienos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 2. Pasirengimas posėdžiui:
  • Klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas;
  • Prašymus priima ir registruoja darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja darbo tarybos pirmininką ir darbo tarybos narius;
  • Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso darbo tarybos kompetencijai, darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, grąžina prašymą jį padavusiam asmeniui. Jeigu klausimas pateikiamas nesilaikant šio reglamento 12 punkte nustatytų reikalavimų, darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gali grąžinti prašymą jį padavusiam asmeniui ir paprašyti jį papildyti;
  • Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma be pareiškėjo dalyvavimo;
  • Šio reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus darbo tarybos pirmininkas įtraukia į darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą.
  • Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jei prašymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui šio reglamento 14 punkte nurodyta tvarka, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo naujo prašymo įregistravimo datos. Jeigu paprašoma prašymą papildyti, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildyto prašymo įregistravimo dienos;
  • Apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio vietą ir laiką darbdaviui, darbo tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, išskyrus atvejus, kai jie visi sutinka su ankstesne posėdžio data;
  • Į posėdį kviečiamiems asmenims išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.
 3. Posėdžio tvarka:
  • Darbo tarybos posėdžiai paprastai vyksta darbo metu;
  • Darbo tarybos posėdžiui pirmininkauja darbo tarybos pirmininkas (kai jo nėra – pirmininko paskirtas darbo tarybos narys);
  • Posėdžio pirmininkas patikrina, ar yra kvorumas, pateikia tvirtinti posėdžio darbotvarkę, vadovauja klausimų svarstymui, atsižvelgdamas į svarstymo rezultatus, formuluoja klausimus ir teikia balsuoti;
  • Tarybos posėdyje paprastai svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę;
  • Darbo tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių darbo tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
 1. Darbo tarybos veikla pasibaigia:
  • kai nutrūksta įstaigos veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama darbovietės veikla, jos darbuotojų neperkėlus į kitą įstaigos darbovietę;
  • kai pasibaigia darbo tarybos kadencija;
  • kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;
  • darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;
  • kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos ir joje veikusi darbo taryba susitaria su perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi darbi taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos perdavėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas trumpesnis.
 2. Naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį atsiradus šioms aplinkybėms:
  • kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;
  • darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;
 3. Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti darbo taryba, pasiūlydama įstaigos vadovui sudaryti rinkimų komisiją Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 4. Apie darbo tarybos veiklos pabaigą, kai nutrūksta įstaigos veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama darbovietės veikla, jos darbuotojų neperkėlus į kitą įstaigos darbovietę, ir pasibaigus darbo tarybos kadencijai ir darbo taryboje likus mažiau kaip trims jos nariams ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nesant nė vienam kandidatui, turinčiam teisę tapti darbo tarybos nariu, kai nauja darbo taryba nesudaroma per šešis mėnesius, įstaigos vadovas turi raštu informuoti įstaigos buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių.
 5. Darbo tarybos veiklos reglamentas ir atskiri jo punktai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami posėdyje dalyvaujančių darbo tarybos narių balsų dauguma.

 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbo tarybos pirmininkas – Kęstutis Čiūdaras, tel. 8 655 63488

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbo tarybos sekretorė – Vitalija Šedienė

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbo tarybos narys – Kęstutis Dambrauskas

Skip to content