Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vaiko įvertinimas

Kreipimosi ir įvertinimo tvarka:

 • Norint įvertinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius būtina išankstinė registracija.

Tarnyboje pateikiami šie dokumentai:

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas
 2. Gimimo liudijimas.
 1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo pažymos kopija .
 2. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos), piešiniai.
 3. Pagal poreikį mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai.
 1. Dėl pakartotinio įvertinimo Tarnyboje papildomai pateikia mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo kopiją
 2. Prireikus Tarnyba gali prašyti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pateikti individualius psichologinio, pedagoginio, logopedinio vertinimo aprašymus ir korteles.

Dokumentus rengia mokyklos Vaiko gerovės komisija (VGK).

Į Tarnybą dėl pakartotino įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą.

Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kuomet kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl ugdymo sunkumų  (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, tarnybos vadovui pateikdami prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.

Mokinio, ugdomo ikimokyklinėje ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje, specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų formos

VRS (Vaiko raidos skalė)

Vaiko raidos skalėmis (VRS) testuojami vaikai nuo 2 mėnesių iki 3 metų amžiaus.

Testavimas skirtas ankstyvajai vaiko raidos lygio diagnozei ir leidžia:

 • įvertinti, ar vaiko raidos pasiekimai atitinka jo amžiaus tarpsniui būdingą lygį;
 • nustatyti galimos intervencijos, stimuliuojančios arba koreguojančios silpnesnes vaiko funkcionavimo sritis, kryptį.

VBMĮ-2 (Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas)

Vaikams, norintiems pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 metai, turi būti atliktas brandos vertinimas.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą brandumas nėra vertinamas. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas mokyklai nėra vertinamas.

Vaiko brandumo mokyklai vertinimo registravimas vykdomas nuo sausio 1d. iki kovo 31d.

Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1d. iki rugpjūčio 31d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui nuo sausio 1d. iki kovo 31d. pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Vaiko gimimo liudijimą;
 • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-os) rekomendaciją jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Gabių vaikų įvertinimas

Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu. Gabių vaikų įvertinimui taikomas Berlyno intelekto struktūros testas (BIS- HB) , skirtas nustatyti ir atpažinti vaikų ir jaunuolių nuo 12 iki 16 metų intelekto struktūrą, jų gabumus ir ypatingumus.

Skip to content