Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mokinių priėmimas į sporto būrelius

Mokinių priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyrių tvarka

I. BENDROJI DALIS

Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyrių (toliau – Sporto skyrius) mokytis pagal Kūno kultūros ir sporto departamento programas, vykdančias kūno kultūros pratybas pagal patvirtintas sporto šakų mokymo programas ir sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir normas.

Į Sporto skyrių priimami Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.

Už mokymąsi Sporto skyriuje bei už kitas atlygintinai teikiamas skyriaus paslaugas mokamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Sporto skyrius dirba pagal mokymo programas, atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintas „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas“.

II. MOKYMO GRUPĖS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

Sporto skyriaus mokymo turinys skirstomas į 3 etapus:

 1. pradinio rengimo grupė (trukmė 1-6 metai);
 2. meistriškumo ugdymo grupė (trukmė 1-4 metai);
 3. meistriškumo tobulinimo grupė (trukmė 1-3 metai).

III. SPORTO ŠAKOS IR MOKINIŲ AMŽIUS

Mokiniai Sporto skyriuje priimami mokytis nuo 6 metų amžiaus ir gali rinktis šias sporto šakas pagal atitinkamas sporto šakų programas:

 1. laisvosios imtynės;
 2. lengvoji atletika;
 3. futbolas;
 4. krepšinis;
 5. lauko tenisas;
 6. stalo tenisas;
 7. karatė;
 8. tinklinis.

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS

Prašymai mokytis priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d., o į likusias laisvas mokymų grupių vietas-visus mokslo metus.

Centro direktoriaus patvirtintos formos prašymą už mokinį iki 16 metų amžiaus, pageidaujantį mokytis Sporto skyriuje, teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

Prie prašymo pridedama mokinio asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija ir pažyma apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos šalies sporto mokyklos ar užsienio.

Už vaiką iki 16 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Nuo 16 metų mokinys sutartį gali pasirašyti pats, turint vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

V. MOKESTIS UŽ UGDYMĄ

Mokestis už ugdymą mokamas už kiekvieną mokslo metų mėnesį, iki kito mėnesio 20 d. Mokamas mokestis yra 5 eurai už 1 mėnesį.

Vaiko tėvai, kuriems gali būti taikomos lengvatos, kiekvienais metais iki rugsėjo 20 dienos arba įgiję teisę į mokesčio lengvatą Sporto skyriaus vedėjui pateikia:

 1. pažymą taikyti lengvatai;
 2. pažymą iš Socialinės paramos skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;

Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojamas.

Mokestis neskaičiuojamas:

 1. mokinių vasaros atostogų metu;
 2. jei vieną ar daugiau mėnesių programa nevykdoma dėl Sporto skyriuje susidariusių svarbių priežasčių.

Jei mokestis nemokamas daugiau nei 3 mėnesius, informavus vaiko tėvus, globėjus (rūpintojus), vaikas gili būti išbrauktas iš mokinių sąrašų.

Nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtinų šeimų vaikai, pagalbos šeimai centro globotiniai (rūpintiniai) ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikai.

Mokestis mažinamas 50 proc. vaikams, iš kurių šeimos įstaigą lanko du ir daugiau vaikų.

 

Prašymas priimti į treniruotes

Neformalaus ugdymo sutartis

Mokinių priėmimo į Radviliškio rajono ŠSPC sporto skyrių tvarkos aprašas

Radviliškio rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Mokinių – sportininkų pavėžėjimo Radviliškio rajone tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu tvarkos aprašas

 

Skip to content