Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Funkcijos

Skyrius atlieka šias funkcijas:

·    tiria ir analizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

·    rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;

·    viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius;

·    nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo tvarką, renginių organizavimo (dalyvių registravimo, grupių komplektavimo, vykdymo, dokumentavimo) tvarką;

·    plėtoja Radviliškio rajono švietimo darbuotojų metodinę veiklą;

·    teikia pagalbą mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

·    sudaro galimybių švietimo darbuotojams, kitiems rajono bendruomenės nariams skleisti gerąją  darbo patirtį;·    organizuoja dalykinį švietimo darbuotojų ir kitų bendruomenės narių tobulinimąsi, stažuotes, kultūrinį švietimą;·    užtikrina organizuojamų renginių kokybę;

·    išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, pažymas ir padėkos raštus;

·    kaupia Centro bibliotekos fondą ir sudaro sąlygas švietimo darbuotojams juo naudotis;

·    inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, susijusius su švietėjiška ir kt. veikla;

·    organizuoja renginius mokiniams: šventes, konkursus, parodas, paskaitas, olimpiadas ir kt.;

·    rūpinasi rajono jaunimo veikla skatina jaunimo pilietiškumą;

·    socialinės partnerystės keliu kuria ir įgyvendina kryptingas prevencijos ir kitas programas, ugdančias mokinių socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, skatinančias mokinių saviraišką;

·    atlieka vartotojų kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą testavimo darbus, laikydamasi ECDL testavimo kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų;

·    koordinuoja ir vykdo rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą;

·    organizuoja edukacines keliones – seminarus užsienyje;

·    atsižvelgdamas į vietos poreikius ir galimybes, Centras gali plėsti savo veiklą (leidybinė, kultūrinė, švietėjiška ir kita).

Skip to content