Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Naujienos

Senjorų iš Turkijos savanorystė Radviliškyje

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius įgyvendino Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą „Mokymosi visą gyvenimą“ programos Grundtvig senjorų savanorystės projektą „Still active and happy“ („Laimingi ir aktyvūs“). Ši programa siūlo naują mobilumo formą vyresnio amžiaus Europos piliečiams, kuri leidžia jiems mokytis, dalintis žiniomis ir patirtimi.

Projekto trukmė 2012-08-01 – 2014-07-31.

Projekto veikloms įgyvendinti Lietuvoje skirta – 44.420 Lt.

Projekte dalyvauja Radviliškio ir Mersil (Turkija) senjorai.

Projekto tikslas: plėtoti partnerystę tarp miestų (Mersin ir Radviliškio), skatinti mokymosi visą gyvenimą veiklą.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius sulaukė penkių senjorų savanorių iš Turkijos Mersin miesto. Senjorai dalinosi savo patirtimi, žiniomis ir mokėsi kartu. Senjorai mokė turkų kalbos Radviliškio r. Trečiojo amžiaus universiteto studentus. Besimokančiųjų tarpe buvo tie, kurie spalio mėnesį vyks savanoriauti į Turkiją. Mokė ne tik kalbos, bet ir meninės raiškos paslapčių: piešė ant vandens, ant tekstilės, gamino papuošalus iš karoliukų.

Turkai senjorai apsilankė Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriuje, kur ne tik rūpinosi žmonių su negalia priežiūra, bendravo ir padėjo dirbti dienos užimtumo centro kolektyvui, bet ir supažindino su Ebru meno subtilybėmis ir suteikė galimybes išbandyti šią techniką.

Svečių iš Turkijos ir jų pagalbos sulaukė Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ darbuotojai. Turkai bendravo su „Jaunimo erdvės“ jaunimu, žaidė įvairius žaidimus, diskutavo apie turkų ir lietuvių kultūrų skirtumus.

Svečiai iš Turkijos dalyvavo ir mūsų šalies kasmetinėje akcijoje „Darom“, kuri jau tapusi tradicija, paliko jiems didelį įspūdį.

Turkų senjorai padėjo ruoštis Respublikinei Trečiojo amžiaus universitetų konferencijai „Kasdien auginu savo gyvenimą…“. Savanoriai sukūrė šios konferencijos emblemą, skaitė pranešimą „Senjorų gyvenimas Turkijoje“. Vakaronėje, vykusioje po konferencijos, svečiai iš Turkijos šoko lietuvių liaudies šokius, klausėsi liaudiškos muzikos.

Savanoriai ne tik užsiėmė savanoriška veikla, bet ir mokėsi patys. Jie susipažino su lietuvių liaudies kultūra, tradicijomis. Laisvu laiku lankėsi Kėdainiuose, Trakuose, Vilniuje, Palangoje, Šiauliuose.

Uždaviniai

Skyriaus  uždaviniai:

·     sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;

·     tirti ir analizuoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

·     sudaryti galimybes švietimo darbuotojams ir kitiems bendruomenės nariams įgyti aukštesnę kvalifikaciją, skatinti savišvietą;

·     skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą;

·     plečiant ir aktyvinant kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius skleisti pedagoginę ir kitą patirtį;

·     koordinuoti Radviliškio rajono mokytojų metodinę veiklą;

·     atsižvelgiant į Radviliškio rajono bendruomenės poreikius ir Centro galimybes, teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas kultūros, socialiniams darbuotojams bei kitiems rajono bendruomenės nariams;

·     užtikrinti kokybišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą;

·     informuoti Radviliškio rajono bendruomenę apie suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo renginius; 

·     organizuoti renginius, skatinančius ir tenkinančius mokinių saviraiškos poreikius;

·     kurti ir kartu su kitomis  įstaigomis įgyvendinti programas ir projektus, skirtus mokinių pilietiškumo, tautiškumo ugdymui, skatinančius mokinių saviraišką.

Tikslai

 Skyriaus  tikslai:

·    užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, garantuoti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai;

·     sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų;

·     per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Pradinių klasių ugdymui skirtos priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės tipas

(knyga, CD, leidinys ir kt.)

Kam skirta priemonė?

Priemonę parengusio mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Mokykla

1.

,, Vaikų elgesio stereotipai pradiniame mokykliniame amžiuje“

Pateiktys tėvų susirinkimui

Tėvų pedagoginiam švietimui

Nilutė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

2.

,,Tėvų vaidmuo pirmoko gyvenime‘

Pateiktys tėvų susirinkimui

Tėvų pedagoginiam švietimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

3.

,,Vaikų auklėjimo būdai ir metodai. Mitai ir tikrovė“

Pateiktys tėvų susirinkimui (reglamentuotai diskusijai)

Tėvų pedagoginiam švietimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

4.

Šventinės pamokos 4 klasių mokiniams ir tėveliams

Pamokų scenarijai scenarijus

Tėvų ir mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui

Nilitė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

5.

Mano tautinis kostiumas

SMP http://hokusiene.wordpress.com/2012/12/03/vkk-2012-mano-tautinis-kostiumas

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

6.

Ornamento kūrimas langeliais

Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/category/ikt-ugdyme/pamokos-integruotos-su-it/

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

7.

Mobilūs įrenginiai ugdyme

Straipsnių rinkinys/kategorija internetiniame puslapyje https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!1493

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

8.

„Pas močiutę augau“

Šokio aprašymas

Šokio mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

9.

Dvibalsių įtvirtinimas

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

Specialiojo pedagogo, logopedo pratyboms

Zinaida Kerpienė

Vyr. specialioji pedagogė

Gražinos pagrindinė mokykla

10.

Skaičiuoju iki 10

PowerPoint mokomasis žaidimas

Specialiojo pedagogo pratyboms

Aušra Vrobliauskienė

Specialioji pedagogė

Gražinos pagrindinė mokykla

11.

„Mokausi skaityti“

Individualių skaitymo užduočių aplankas I klasei.

Skaitymo įgūdžių tobulinimui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

12.

Matematiniai žaidimai ..Puzzle“ (sudėtis, daugyba, dalyba kampu)

Žaidimas

Skaičiavimo įgūdžių įtvirtinimui ir savikontrolei

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

13.

1-4 klasių „Šviesoforo”

konkursas

Renginio scenarijus.

Daiktinė- vaizdinė priemonė – šviesoforas.

(reguliuojamas)

Saugaus eismo diena “Gatvėj būki atsargus-šito mokyk ir kitus”

Gitana Kniškienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius

14.

Mokymo priemonė „Rudens takeliu“

Veiklos aprašymas

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams,

Pradinių klasių mokytojams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

15.

Mokymo priemonė „Vaisiai, uogos ir daržovės“

Pateiktys

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

16.

Grybai

Vaizdinė priemonė.

Valgomų grybų maketai, padaryti mokytojos

Priemonė skirta pasaulio pažinimo pamokoms, dekoracijoms

Gitana Kniškienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius

17.

Garsų domino

Kortelės

Pradinukams

Grita Dumskienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Gražinos pagrindinė mokykla

18.

„Sausio 13- Laisvės gynėjų diena“

Pateiktys

Pradinių klasių mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

19.

Mokomoji medžiaga „Kokios Lietuvos etnografinės dalys?“

Pateiktys

Pradinių klasių mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

20.

Projektinės veiklos integravimo galimybės ugdomąjame procese

Knyga „Laiškas gimtinei“

Pradinių klasių mokytojams

Ingrida Kasperavičiūtė,

Vida Povilaitienė

Pradinis ugdymas

Mokytojos metodininkės

Vaižganto progimnazija ir Gražinos pagrindinė m.

21.

Laiškas gimtinei

Knyga

Pradinių klasių mokytojams

Vida Povilaitiėnė

Ingrida Kasperavičiūtė

Pradinių klasių mokytojos metodininkės

Gražinos pagrindinė mokykla

Vaižganto progimnazija

22.

Projektas- vienas iš pradinukų ugdymo metodų, padedantis ugdyti aktyvų šalies pilietį.

Leidinys

Pradinių klasių mokytojams

Vida Povilaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

23.

Ar valgome tik tam, kad augtume?

2 klasės pasaulio pažinimo pamokos aprašymas

http://portalas.emokykla.lt/vkk/Puslapiai/VKK%202011%20rezultatai.aspx

arba

http://portalas.emokykla.lt/vkk/Puslapiai/Pretendent%C5%B3%20darb%C5%B3%20pristatymai%202011.aspx

Pradinių klasių mokytojams

Vaida Čepienė,

Lina Paškevičienė

Pradinių klasių mokytojos, metodininkės

Šeduvos gimnazija

24.

Mažieji įnamiai

Mokomoji medžiaga

Pradinių klasių mokiniams

Inga Svinkūnienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

25.

Drabužių mada

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimo pamokai 3-4 kl.

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

26.

Radviliškio istoriniai paminklai

CD

Pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

27.

Saulė mane įkvepia kurt.

Leidinys

Pasaulio pažinimas, matematika, dailė. 3 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

28.

Pavasario šauklės.

CD

Pasaulio pažinimas, matematika,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

29.

Raktai

CD

Pasaulio pažinimas, 2 klasė

Audra Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

30.

Metų laikai

CD

Pasaulio pažinimas, 1-2 klasė

Vida Povilaitienė,

Rasa Šimkuvienė,

Valerija Kauklienė,

Vanda Liutinskienė

Pradinių klasių mokytojos metodininkės

Gražinos pagrindinė mokykla

31.

Kas nudažo medžių lapus?

CD

Pasaulio pažinimas, 1-2 klasė

Vida Povilaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

32.

Laiško kelionė

CD

Pasaulio pažinimas, 1 klasė

Rasa Šimkuvienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

33.

Kas gyvena žemėje?

CD

Pasaulio pažinimas,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

34.

Lietuvos kanopiniai žvėrys

Skaidrės

Pasaulio pažinimas,

4 klasė

Virginija Rauktienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

35.

Pasaulio pažinimo kartojimo pamoka

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

36.

Kas yra oras?

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

37.

Kokie būna krituliai?

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

38.

„ Amatai“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 4 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

39.

„ Saulės sistema ir planetos“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 4 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

40.

„ Lietuvos žuvys“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

41.

„Kodėl žmonėms svarbus vanduo?“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

42.

„Kodėl reikia rūšiuoti atliekas“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

43.

‚Pasižvalgykime po Radviliškio kraštą“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

44.

Kokia mokykla buvo seniau?

CD

Pasaulio paž.3-4 kl.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

45.

LDK valdovai

CD

Pasaulio paž. 4 kl.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

46.

CD „Kas yra grybai?“

CD pateiktis interaktyviai lentai

Pasaulio paž. 3 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

47.

CD “Kas vadinama Baltijos auksu?“

CD pateiktis

Pasaulio paž. 2 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

48.

CD „Naminiai gyvūnai.“

CD pateiktis

Pasaulio paž. 2 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

49.

Padėkos diena

Scenarijus

Mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

50.

Mokyklos-darželio jubiliejinė šventė „Vaikystės namai“

Video

Mokyklos-darželio bendruomenės tradicijų puoselėjimui.

V.Poškienė,

G.Areliūnienė ,

A.Kilienė,

V.Simonavičienė

Direktorė II vad.

Pavaduotoja ugd. II vad.

Muzika, Vyr. mokytoja

Ikimokyklinio ugd. muzikos pedagogė Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

51.

,,Įdomiosios užduotys“

Knygelė

Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui

Zita Bliznikienė, Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkės

Baisogalos mokykla- darželis

52.

,,Mūsų abėcėlė“

Vaikų kūrybos knygelė

Mokinių kūrybiškumo ir rašymo įgūdžių skatinimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

53.

„Lietuvos medžiai – rekordininkai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

54.

„Augalijos ir gyvūnijos rekordai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

55.

,,Raudonąją knygą atvertus“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

56.

„Pelkės“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

57.

„Bestuburiai ir stuburiniai gyvūnai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

58.

„Senoviniai daiktai“

Loto žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

59.

Loto žaidimas

Loto žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

60.

„Mūsų planeta – Žemė“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

61.

„Augalų ir gyvūnų rekordai“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

62.

„Pasidairykime po Lietuvą“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

63.

Garsų e-ė diferencijavimas žodžiuose

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Daiva Onaitienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

64.

Garsų Š,Ž tarimas sakiniuose

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

65.

Garsų e-ė-ie skyrimas

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

66.

Lokys Rufas

Smart Notebook programos praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

67.

Skirkime garsus Š ir Ž

Smart Notebook programos mokymo priemonė

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

68.

Hh Herbas.

HhLietuvos himnas

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Lietuvių kalbai 1kl.

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

69.

Integruota dienos veikla. Australija.

CD

Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, anglų kalba, matematika, dailė, etika.

Rasa Jasiulienė,

Grita Dumskienė

Pradinės klasės

mokytoja metodininkė;

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

Gražinos pagrindinė mokykla

70.

Daiktavardis.

CD

Lietuvių kalba,

4 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

71.

Ūkininkas.

CD

Lietuvių kalba,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

72.

Išplėstiniai sakiniai

CD

Lietuvių kalba,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

73.

CD “Šokoladas. Ką veikia?“

CD pateiktis

Lietuvių k. 2kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

74.

Abėcėlės šventė „Einam Liūto karaliaus ieškoti“

Šventės scenarijus

Kūrybiškumo ugdymui, tėvų ir mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui

Nilitė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

75.

Lietuvių tautinis kostiumas

Interaktyvi knyga iPad‘ui, metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2012/09/05/lietuviu-tautinis-kostiumas-ibook-for-ipad/

Dailės, technologijų mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

76.

MonumentsinRadviliskis

CD

Anglų kalbai

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

77.

„Auksinio šiaudo gyvenimas“

Projekto pristatymo scenarijus.

4klsei

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

78.

Mūsų planeta – Žemė

Skaidrės

4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

79.

„Mūsų knyga“

Mokinių kūrybos knyga

4 klasė

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

80.

Testas „Daiktavardžiai pasakojime ir aprašyme“

Didaktinė medžiaga

4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

81.

Projektas „Močiutės pieno perdirbimo gamykla“

Projektinė medžiaga

3-4klasių mokiniams

Nilitė Jasaitienė,

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

82.

Projektas „Iš avilio“

Projektinė medžiaga

3-4klasių mokiniams

Nilitė Jasaitienė,

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

83.

Mokausi kelti klausimus

Padalomoji medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Jurgita Lukšienė

Spec. pedagogė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

84.

Projektas „Dienos režimas“

Projektinė medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Dalia Česonienė

Pradinis ugdymas,

Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

85.

Projektas „ Žemė – mūsų namai““

Projektinė medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Dalia Česonienė

Pradinis ugdymas,

vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

86.

Vaizdinė priemonė ,,Pica“

Modelis

3-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

87.

Šuo žmogaus draugas ir pagalbininkas

Skaidrės

3 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas,   pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

88.

„Kieno kūnas žvynuotas“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

3 kl. pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skavrnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

89.

Bebras – stambiausias Lietuvos gyvūnas

Skaitmeninė mokymosi priemonė

3 kl. pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skavarnavičienė

Danutė Vaičiurgienė

Pradinės klasės

mokytojos-metodininkės

Vinco Kudirkos pagrindinė

90.

Strutis

CD

3 kl. mokiniams (lietuvių k. ir pasaulio paž)

Rasmuta Valčiukienė

pradinis ugdymas,

mokyt. ekspertė

Vinco Kudirkos

pagrindinė mokykla

91.

Testas „Registrai“

Didaktinė medžiaga

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

92.

Testas „Gama“

Didaktinės užduotys

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

93.

Vaizdinė priemonė „Šaknis“

Plakatas

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

94.

Vaizdinė priemonė „Būdvardis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

95.

Vaizdinė priemonė „Prieveiksmis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

96.

Vaizdinė priemonė „Veiksmažodis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

97.

Vaizdinė priemonė ,,Termometras“

Modelis

2-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

98.

„Antonimai“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

2-3 kl. lietuvių kalbos pamokai

Vilija Skvarnavičienė

Loreta Pukertienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

99.

Priemonė įvardžių mokymui (anglų kalbai)

Plakatas-gėlė

2 klasei

A.Kilienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytojas

Baisogalos mokykla- darželis

100.

Transportas

Skaidrės

2 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

101.

Sudėties lentelė

Plakatas

2 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

102.

Testas „Ir knyga mane augina“

Didaktinė medžiaga

2 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

103.

Testas „Daiktai aplink mus“

Didaktinė medžiaga

2 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

104.

Vaizdinė priemonė ,,Laiko ratas“

Kortelės

2- 4kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

105.

Vaizdinė priemonė „Daiktavardis“

Plakatas

2 – 3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

106.

Vaizdinė priemonė

„Veiksmažodis“

Plakatas

2 – 3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

107.

Stebuklinės, mitinės būtybės

CD

1-4kl. etnokultūra, lietuvių k., dailė.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

108.

„Dūdelių aplikatūra“

Plakatas

1-4 klasės

Kilienė

Pradinis ugdymas, Muzika,

Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

109.

Projekto pristatymas „Paukštelių globa žiemą“

Skaidrės

1-4 klasėms

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

110.

Projekto pristatymas „Boružė – vaikų ir daržininkų bičiulė“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

111.

Medžiai šalia mūsų

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

112.

Ąžuolas

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

113.

Beržas

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

114.

Eglė

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

115.

Liepa

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

116.

Obelis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

117.

Pušis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

118.

Šermukšnis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

119.

Uosis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

120.

Integruota veikla „Aukso lapais rudenėlis puošias…“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė, Bronė Kryžienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytojos

Pašušvio pagrindinė mokykla

121.

Integruota veikla „Vaikų Velykėlės“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė, Nijolė Lukoševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytojos

Pašušvio pagrindinė mokykla

122.

Tautinis kostiumas

CD

1-4 klasė etnokultūra, dailė, pasaulio paž., lietuvių k.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

123.

Rid rid rid margučiai

Scenarijus

1-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

124.

Testas „Ketvirtinė ir aštuntinė nata“

Didaktinė medžiaga

1 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

125.

Domino

Kortelės

1 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

126.

Pasiekimų knygelės

Knygelė

1 – 4 klasių mok.

Rasa Saliamorienė

Pradinių klasių mokyt. metod.

Alksniupių pagr. mokykla

127.

Vaizdinė priemonė „Įsidėmėtinos rašybos žodžiai“

Plakatas

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

128.

Renginys „Šventų Kalėdų belaukiant“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

129.

Šventė „Tau, motule“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

130.

Popietė „Moliūgo diena“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

131.

Šventė „Padovanok draugui šypseną“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

132.

Šventė „Rudens spalvos“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

133.

„Lino kelias“

Projekto pristatymo scenarijus

 

Zita Bliznikienė,

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas, mokytojos metodininkės

Baisogalos mokykla – darželis

134.

„Praeities skrynią pravėrus“

Projekto pristatymo šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla – darželis

135.

„Miško abėcėlė“

Šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla – darželis

136.

„Mes- pirmokai“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

137.

Mokslo metų baigimo šventė ,,Vasaros spalvų karalystėje“

Šventės scenarijus

 

Zita Bliznikienė,

Agnė Kilienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė;

Muzika, vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

138.

„Dantukų miestelyje“

Projekto pristatymo scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

139.

„Iš tautosakos lobyno“

Scenarijus Menų dienai.

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

140.

„Graži mūsų šeimynėlė“

Mokinių kūrybos knyga  

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

141.

„Obuolys- sodo karalius“

Sveikatingumo projekto     pristatymo šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

142.

„Mūsų mažieji draugai“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

143.

„Mamyte, tu- mano saulė“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

Pagrindinių ir vidurinių klasių ugdymui skirtos priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas

Priemonės tipas

(knyga, CD, leidinys ir kt.)

Kam skirta priemonė? Priemonę parengusio mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Mokykla
1. Antikorupcinė tema lietuvių liaudies tautosakoje

Pamokos planas

Filmukai

Vyresniųjų klasių mokiniams (9-12) Jolanta Kvedarienė IT mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
2. „Pi diena“ Filmukas Vyresnių klasių mokiniams (9-12)

Jolanta Kvedarienė,

Laima Duglas

IT mokytoja metodininkė,

matematikos mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
3. ,,Vardan tos Lietuvos‘‘ CD Visų dalykų mokytojams, mokiniams

Vaida Jankūnienė, Gražina Vasiliauskienė,

Laima Verbickienė

Istorija, mokytoja metodininkė

Istorija, mokytoja metodininkė

Lietuvių k, mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
4. Asmeninės erdvės susitvarkymas Ugdymo Sode

Metodinė medžiaga

(http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/25/asmenines-erdves-susitvarkymas-ugdymo-sode)

Visų dalykų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
5. Mokymo priemonės kūrimas Ugdymo Sode

Metodinė medžiaga

(http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/26/mokymo-priemones-kurimas-ugdymo-sode )

Visų dalykų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
6. ,,Meninės kompozicijos ir renginių scenarijai“ Metodinė,dalykinė medžiaga Visų dalykų mokytojams, mokiniams Gitana Abromikienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
7. Išmokime patarlių   Visiems lygiams Aldona Mickuvienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
8. Apie kuriančius Radviliškio krašto žmones Internetinis puslapis http://tautodaile.wordpress.com Visiems besidomintiems tautodaile Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
9. „ Fizika ir magija“ Video. Filmuoti bandymai Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui, pamokos pagal atskiras temas

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
10. „Katės ir fizika“ PPT Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui, integruotai biologijos ir fizikos pamokai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
11. “ Fizikinės užduotys pagal mįsles“ PPT Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
12. „Elektros srovė skysčiuose“ PPT Vaizdinė medžiaga pamokai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
13. „ Fizikinė pasaka“ Video. Filmukas Vaizdinė medžiaga fizikos dalyko reklamai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
14. „Fizika virtuvėje“ Video. Filmuoti bandymai Vaizdinė medžiaga fizikos dalyko reklamai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
15. „Vertybės mano gyvenime“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
16. „Laimė šeštoko akimis“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
17. „Betliejaus žvaigždei užtekėjus“ (adventinės popietės scenarijus) Scenarijus Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
18. „Vertybės mano gyvenime“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
19. ,,Temperatūra ir jos matavimas“. IT priemonė (pateiktys) Temos išdėstymas 9 kl. mokiniams Erika Dzežulskienė Fizikos vyresnioji mokytoja Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
20. Idealiausio rūbo silueto paieška pasitelkiant IT

Idėja integruotai IT ir technologijų pamokai

http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/21/idealiausio-rubo-silueto-paieska-pasitelkiant-it/

Technologijų, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijų, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
21. Sveika, skanu, gražu

SMP

http://hokusiene.wordpress.com/2011/11/04/%E2%80%9Esveika-skanu-ir-grazu%E2%80%9C-vkk-2011/

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
22. Rudens spalvų paletė SMP http://hokusiene.wordpress.com/2011/11/08/%E2%80%9Erudens-spalvu-palete%E2%80%9C-vkk-2011 Technologijų, dailės mokytojams Rima Juškienė, Inga Hokušienė IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
23. Uogos Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/27/uogos Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
24. Vaisiai Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/24/vaisiai Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
25. Daržovės

Metodinė medžiaga

http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/21/darzoves

Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
26. Prieskoniniai augalai SMP http://hokusiene.wordpress.com/2011/04/23/prieskoniniai-augalai Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
27. Simegrafija Metodinė medžiaga https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!1493 Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
28. Netradicinis skiautinys SMP http://hokusiene.wordpress.com/2013/12/18/netradicinis-skiautinys-2 Technologijų mokytojams   Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
29. „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Mokinių savivertės skatinimas“

Programa rajono mokytojams

Dailės praktinių ir teorinių užduočių vertinimo aprašas

Taikyti dirbant pamokose D. Šipulskienė

Dailė,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
30. ,,Žemės mažosios valdovės“. IT priemonė (pateiktys) Sveikos gyvensenos propagavimas Erika Dzežulskienė Fizikos vyresnioji mokytoja Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
31. Įvadinė krepšinio pamoka 5- tų klasių mokiniams panaudojant IKT Skaidrių rinkinys Supažindinti mokinius su krepšinio taisyklėmis, aikštelės išdėstymu, geriausiais Lietuvos krepšininkais, sužinoti, kokių yra krepšinio komandų Lietuvoje. Jurgita Martyšovienė

Kūno kultūra.

Mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
32. Užduotys skaitvardžio mokymui mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Metodinė priemonė Spec. poreikių mokiniams Jurgita Lukšienė Spec. pedagogė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
33.

„Orientavimasis“

„Žemė-žmonių planeta“

„Žemės gelmės ir paviršiaus įvairovė“

„Žemė-melsvoji planeta“

„Orai ir klimatas“

„Lietuva – mūsų valstybė“

PPT pateiktys

(pagal 6 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr.mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
34.

„Pasaulio vandenynas“

„Pasaulio gyventojai“

„Afrika“

„Amerika“

„Australija ir Okeanija“

PPT pateiktys

(pagal 7 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
35.

„Europa – mūsų žemynas“

„Baltijos šalys“

„Šiaurės Europa“

„Vakarų Europa“

„Vidurio Europa“

„Pietų ir Pietryčių Europa“

„Rytų Europa“

„Azija“

PPT pateiktys

(pagal 8 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
36.

„Lietuvos valstybė“

„Lietuvos geologija ir paviršius“

„Orai ir klimatas“

„Lietuvos vandenys“

„Lietuvos augalija ir gyvūnija“

„Pasaulio valstybės“

„Pasaulio ir Lietuvos gyventojai“

PPT pateiktys

(pagal 9 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
37. „Skyriaus žinių tikrinimas: Lietuvos valstybė, Lietuvos geologija ir paviršius, orai ir klimatas, Lietuvos vandenys, Lietuvos augalija ir gyvūnija, pasaulio valstybės, pasaulio ir Lietuvos gyventojai“ PPT pateiktys Skirta 9 klasės mokinių žinių tikrinimui baigus kiekvieną skyrių. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
38. Apskritimai, tiesės ir kampai CD Skaitmeninė mokymo priemonė, nagrinėjant skyrių “Apskritimai, tiesės ir kampai”.

Jurgita Caporkienė,

Rima Grėbliūnienė

Matematikos

vyresniosios mokytojos

Lizdeikos gimnazija
39. Mokomoji medžiaga „Apie Lietuvos teatro režisierius“ (mokinių parengti pristatymai) Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Priemonė skirta nagrinėjant temą „Kultūrų dialogas“ Almonė Sakalauskienė

Užsienio kalba (rusų);

Mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
40. Mokomoji medžiaga „Apie įžymius Rusijos žmones“ (mokinių parengti pristatymai) Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Priemonė skirta nagrinėjant temą „Jie garsina Rusiją“ Almonė Sakalauskienė

Užsienio kalba (rusų);

Mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
41. „Iš sentikių istorijos. Gretimų savivaldybių sentikiai“ Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Neformaliojo ugdymo užsiėmimams. 6-12 kl. mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
42. Mokomoji medžiaga „Maskva-Rusijos sostinė“. Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Naudojama 5-10 klasių mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
43. Mokomoji medžiaga „Ermitažas“ Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Naudojama 10 klasių mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
44. Занимаемся спортом PowerPoint mokomoji medžiaga prezentacija Rusų kalba, 7 klasė Nina Kavaliauskienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
45. „Žemaitiškas loto“ Žaidimas loto. Priemonė skirta žemaičių tarmei įtvirtinti. Joana Laurutienė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
46. „Vienaskaitiniai, daugiskaitiniai daiktavardžiai ir paprastoji trupmena“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

5 klasė

Priemonė skirta vienaskaitinių, daugiskaitinių daiktavardžių ir paprastosios trupmenos įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

Metodininkė,

Matematikos mokytoja

metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
47. „Saulė šviečia visiems“ Pavasario kalendorius Priemonė skirta tautosakos, poezijos, individualios kūrybos įtvirtinimui. Joana Laurutienė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
48. „Apranga. Kaip rengtis?“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

8 klasė

Priemonė skirta kalbos kultūros ir galimybių medžio įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė,

matematikos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
49. „Fonetikos ir paprastųjų trupmenų kartojimas“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

7 klasė

Priemonė skirta fonetikos ir paprastųjų trupmenų įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė,

matematikos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
50. Projekte „EMILE klasė – integruotas prancūzų kalbos ir dalyko mokymas“

Internetinis puslapis

http://emileseduva.wordpress.com/

Preancūzų kalbos, IT, dailės, muzikos mokytojams Rima Juškienė IT, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
51. Mokinių dainos CD įrašas Organizuojant būrelio veiklą I.Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
52. Užduotys rajono muzikos olimpiados I etapui Užduotys

Organizuo-

jant muzikos olimpiadas

I. Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
53. Mokinių dainos CD įrašas Neformaliojo švietimo veiklai Ina Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
54. Integruotos prancūzų kalbos ir muzikos pamokos I-oje gimnazijos klasėje

8 pamokų medžiaga

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

Muzikos ir prancūzų kalbos mokytojams Aurelija Meškauskienė Muzika, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
55.

Mokomoji medžiaga

„Rūkymo žala chemiko akimis“

Pateiktys Mokytojams, klasių auklėtojams. Organizuojant klasės valandėles prevencijos klausimais Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
56. Integruota fizikos ir biologijos pamoka „ Akies optinės savybės“ Pamokos konspektas Mokytojams Vilma Andriušaitienė ir Lionė Semeniukienė

Fizikos mokytoja metodininkė,

biologijos vyresnioji mokytoja

Lizdeikos gimnazija
57. Aktyvieji mokymo(si) metodai CD Mokytojams Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
58. Drabužėlių pilna spinta CD Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
59. Kurioje žodžio vietoje girdime nurodytą garsą Metodinė priemonė Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
60. Prielinksniai Metodinė priemonė Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
61. Profesinės raidos dienoraštis Savęs pažinimo ir profesinio tinkamumo užduočių sąsiuvinis Mokiniams Rasa Dagienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lizdeikos gimnazija
62. Procentai. Promilės Leidinys Metodinė priemonė,   nagrinėjant skyrių „Procentai“ Jurgita Caporkienė Matematika, vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
63. Projektiniai darbai. CD ir leidinys Metodinė priemonė   kūrybiškumui ugdyti (9-12 kl.)

Jurgita Caporkienė,

Rima Grėbliūnienė,

Asta Šmukštienė

Matematikos

vyresniosios mokytojos

Biologijos

mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
64. Estafečių mokymas 5-8 klasėse Pateiktys Metodinė medžiaga mokytojams Virginijus Kečioris

Kūno kultūra,

vyresnysis mokytojas

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
65. EKO ir matematika Pamokos planas Matematikos ir ekologijos dalyko mokytojams Sonata Vaitiekūnė Matematikos vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
66. ,,Pasaulio tvarkos idėja Dantės poemoje ,,Dieviškoji komedija“ Metodinė medžiaga, kūrybiniai mokinių darbai Lietuvių kalbos mokytojams, mokiniams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
67. ,,Mokyklų internetinių puslapių klaidos“ Metodinis straipsnis ŠU   knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
68. ,,Linksniai“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
69. ,,Projektinis darbas literatūros pamokose“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Rita Šimkuvienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
70. ,,Apie tarmes rimtai ir linksmai“ Metodinis straipsnis ŠU   knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
71. ,,Lietuvių kalbos įsisavinimo problemos socialinės aplinkos aspektu“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje“ Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
72. ,,Meninės priemonės“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
73. ,,Schema nagrinėjant lietuvių liaudies pasakas“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
74. ,,Užklasinio skaitymo iššūkiai“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje“ Lietuvių kalbos mokytojams Rita Šimkuvienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
75. ,,Tarmės“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
76. ,,Rudens simfonija“ (scenarijus)

Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų miestelis“

(lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
77. ,,Paskutinis skambutis“ (scenarijus)

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
78. ,,Retorika. Retorinė teksto analizė“ Metodinė, dalykinė medžiaga Lietuvių kalbos mokytojams

Sandra Karenauskienė,

Alvydė Panova

Lietuvių kalba, metodininkė

Vyr. mokytoja

Lizdeikos gimnazija
79. ,,Vietos A.Škėmos romane ,,Balta drobulė“

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
80. ,,JAV- svajonių šalis“

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai.kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
81. ,,Integruota lietuvių kalbos ir rusų kalbos pamoka ,,F.Dostojevskis ,,Nusikaltimas ir bausmė“. Metodinė, dalykinė medžiaga Lietuvių kalbos ir rusų kalbos mokytojams Alvydė Panova Vyr. mokytoja Lizdeikos gimnazija
82. ,,Tango plius“ Projekto metodinė medžiaga Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams

Rita Šimkuvienė,

Sonata Vaitiekūnė,

Alma Krivickienė

Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
83. Daugiakampių savybės, plotų skaičiavimas Skaidrės, padalomoji medžiaga

Kartojimui

8 klasėje

Romualda Pozniakovaitė Matematikos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
84. V. Šekspyras „Venecijos pirklys Scenarijus Kalbinių, vaidybinių, kultūrinių gebėjimų ugdymui. B2 lygmuo pagal EKA Rima Tarbūnienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė Lizdeikos gimnazija
85. „О современной молодёже“ Filmoteka Kalbėjimo ir klausymo įgūdžių tobulininiui Vincas Marcišauskas Rusų kalbos vyresnysis mokytojas Lizdeikos gimnazija
86. Integruotos prancūzų kalbos ir IT pamokos I-oje gimnazijos klasėje

SMP

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

IT ir prancūzų kalbos mokytojams Rima Juškienė IT, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
87. ,,ES“ CD Istorijos mokytojams, aukštesnių klasių mokiniams Vaida Jankūnienė Istorijos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
88. ,,Lietuvos valstybė ir visuomenės formavimas XII-XVa.“ CD Istorijos mokytojams, 3-ų gimnazijos klasių mokiniams Vaida Jankūnienė

Istorija,

metodininkė

Lizdeikos gimnazija
89. „Vikrumo kopetėlės“ Metodinė priemonė skirta atlikti fizinę veiklą EUROFITO standartų (testų) atlikimo priemonės: viršutinių galūnių judesio greičio nustatymo prietaisas. D. Kavaliauskas

Kūno kultūra,

Vyr. mokytojas

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
90. „Tešlų rūšys“ Skaitmeninė metodinė priemonė Dėstant pamokose Ilona Prokofijo-vienė Technologijos, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
91. Matematikos užduočių rinkiniai Tekstinis dokumentas Darbui su gabiais mokiniais Virginija Bartkevičienė

Matematika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
92. Ornamentai

SMP (metodinė medžiaga, pamokų planai, idėjos pamokoms)

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!10238&app=PowerPoint

Dailės, technologijų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
93. Integruotos prancūzų kalbos ir dailės pamokos 8-oje klasėje

8 pamokų medžiaga

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

Dailės ir prancūzų kalbos mokytojams Jolanta Akučkienė Dailė, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
94. Mokomoji medžiaga „Mintys apie chemiją“ Pateiktys Chemijos mokytojams. Organizuojant popamokinę veiklą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
95.

Mokomoji medžiaga

„Metalai ir nemetalai“

Pateiktys Chemijos mokytojams. 9 ir 10 klasei aiškinant naują medžiagą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
96. Mokomoji medžiaga   „Neorganinių medžiagų klasės“ Pateiktys Chemijos mokytojams. 12 klasei kurso apibendrinimui Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
97. Mokomoji medžiaga   „Organinė chemija“ (pateikčių rinkinys) Pateiktys Chemijos mokytojams. 11 klasės mokiniams apibendrinant atskiras temas Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
98.

Mokomoji medžiaga

„Maisto medžiagos ir jų priedai“

Pateiktys Chemijos mokytojams. 10 ir 12 klasių mokiniams apibendrinant kursą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
99. Stiklo pramonė Lietuvoje Integruotos pamokos – ekskursijos metodinės planas konspektas Chemijos mokytojams Ina Bajarauskaitė Chemijos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
100. Schemos siuvinėjimui kryželiu Schemos https://onedrive.live.com/?cid=2D888A5484542848&id=2D888A5484542848!1789&v=3 Besidomintiems siuvinėjimu kryželiu Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
101. Rašinių rašymo tipai Powerpoint doc. CD B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
102. Kalbos vartosenos užduotys CD padalomoji medžiaga B1-B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
103. Pastraipos rašymas Padalomoji medžiaga B1-B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
104. Gramatinių struktūra pristatymai Powerpoint doc. CD B1 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
105. Nordplus projektas Verslumas – sėkmės garantas Internetinis puslapis nordplus.webs.com Anglų kalbos, technologijų, ekonomikos

Salomėja Krencienė,

Inga Hokušienė,

Arvydas Kavaliauskas

Anglų kalba, mokytoja ekspertė

Technologijos, mokytoja ekspertė

IT, mokytojas metodininkas

Šeduvos gimnazija
106.

Nordplus projektas

Šiandienos ir rytdienos profesijos globaliame pasaulyje

Internetinis puslapis nordplus2014.wordpress.com

Anglų kalbos,

ugdymo karjerai,

technologijų, IT mokytojams

Salomėja Krencienė,

Inga Hokušienė

Anglų kalba, mokytoja ekspertė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija
107. „Use of English“. IT priemonė (pateiktys)

9-12kl.

Skirta rašymo įgūdžių, žodyno tobulinimui.

Daiva Listauskienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
108. Šalutinių sakinių skyrybos kartojimas. Testas 9-10 klasės gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
109. Healthy living Padalomoji medžiaga 9-10 klasės Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
110. Priešdėlių –są- -į- rašyba. IT priemonė (pateiktys) 9-10 kl. gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
111. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. IT priemonė (pateiktys) 9-10 kl. gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
112. Pasaulio religijų geografija Dalijamoji medžiaga 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
113. Klaipėdos uostas Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
114. Kuršių Nerija Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
115. Lietuvos ežerai Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
116. Saugomos Lietuvos teritorijos Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
117. Raumenys- aktyvi judėjimo organų dalis Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
118. Raumenų veikla. Taisyklinga laikysena ir jos sutrikimai Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
119. Griaučių raumenys – gausiausia mūsų organizmo organų grupė. Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
120. Rusija pasaulio žemėlapyje Skaidrės 9 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
212. Rusijos gamtinės zonos Skaidrės 9 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
122. Kristalų auginimas Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
123. Aliuminis Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
124. Taisyklingos piramidės Skaidrės, modeliai, padalomoji medžiaga 9 klasė Romualda Pozniakovaitė Matematikos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
125.

„Druska kultūros istorijoje“

Mokomės keliaudami

Metodinė medžiaga.

Pamokų planai

9 kl. integruoto ugdymo pamokai

Sonata Vaitiekūnė,

Ina Bajarauskaitė,

Sandra Karenauskienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos mo0kytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
126. Metalai aplink mus Pateiktis 9 kl Miglė Meškauskienė Chemijos mokytoja Šaukoto pagrindinė
127. ,,Turistinis žygis į Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį“ Metodinė, dalykinė medžiaga 9 – 12 klasės auklėtojams Gitana Abromikienė, Alvydė Panova Lietuvių kalba mokytoja metodininkė, lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
128. Rusijos „Aukso žiedas“ Skaidrės 8 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
129. Radioaktyvumas Skaidrės 8 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
130. Skyriaus „Niutono dėsniai“ kartojimas Skaidrių rinkinys (PowerPoint prezentacija) 8 klasei Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
131. Моё животное. Skaidrės 8 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos Gražinos pagrindinė mokykla
132. Городской транспорт. Skaidrės 8 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
133. „Vientisinio sakinio skyryba“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

8 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
134. Pateiktys pamokų ciklui ,,Bendrieji stiliaus reikalavimai‘‘ Pateiktys 8 kl. Jovita Brunienė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
135. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 8 klasei Testai 8 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
136. Pateiktys pamokų ciklui ,,Bendrieji stiliaus reikalavimai‘‘ Pateiktys 8 kl. Jovita Brunienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
137. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 8 klasei Testai 8 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
138. Testas „Baltijos šalys“ Didaktinė medžiaga 8 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
139. Viduramžių ūkio ir visuomenės raidos bruožai Pateiktys, testas 8 – oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
140. Viduramžių valstybės ir valdžios bruožai Pateiktys, testas 8 – oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
141. Orientacinės užduotys „Pažink Šiaulius“ Užduotys, orientyrai 8 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
142. Priešistorės žmonės Pateiktys, testas 7–oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
143. Fizikinis domino Edukacinis stalo žaidimas 7, 8 klasėms Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
144. Sunkus gyvenimas Afrikoje Pateiktys 7 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
145. Kirmėlių pasaulis Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
146. Moliuskai- vandens ir sausumos gyventojai Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
147. Paparčiai, asiūkliai ir pataisai priklauso sporiniams induočiams Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
148. Žmonių populiacijos poveikis gamtai Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
149. Įvardžių rašyba Užduotys (pratimai) 7 klasei Kristina Diržinauskaitė Lietuvių k., mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
150. Skaitvardžių rašyba Užduotys (pratimai) 7 klasei Kristina Diržinauskaitė Lietuvių k., mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
151. Времена года PowerPoint mokomoji medžiaga 7 klasė Nina Kavaliauskienė

Rusų kalba mokytoja

metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
152. Christmas in different countries Adaptuoti tekstai, žodyno užduotys 7 klasė Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
153. Testas ,,Klimatas” Didaktinė medžiaga 7 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
154. Testas ,,Geografinis pažinimas” Didaktinė medžiaga 7 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
155. Pakartokime matematiką Segtuvas 7 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
156. Upelio tyrimai Metodologija 7 – 9 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
157. „Grammar is Easy“. IT priemonė (pateiktys)

6-8 kl.

Skirta gramatikos įgūdžiams tobulinti.

Daiva Listauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
158. SMS Language Kortelės 6-7 klasės Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
159. Употребление предлогов PowerPoint mokomoji medžiaga 6-7 klasė Nina Kavaliauskienė Rusų kalba mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
160. Mitologinių dievybių (perkūno, laumės, velnio) vaizdavimas lietuvių mitologijoje. IT priemonė (pateiktys) 6 klasės mokiniams tautosakos kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
161. Fosilijos Pateiktys 6 klasei Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
162. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos Skaidrės 6 klasei Rita Strelčiūnienė Žmogaus sauga, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
163. Let‘s cook Skaidrės 6 klasė Grita Dumskienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
164. Русские сувениры. Skaidrės 6 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos Gražinos pagrindinė mokykla
165. „Kartojame tautosaka ir literatūra“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

6 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
166. Viduramžiai Pateiktys, testas 6 kl. Aldona Jagminienė Istorijos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
167. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 6 klasei Testai 6 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
168. Pakartokime matematiką Segtuvas 6 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
169. Testas ,,Orientavimasis” Testas 6 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
170. Testai ir užduotys Dalijamoji medžiaga 6 – 10 kl. mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
171. Individualios užduotys spec. poreikių mokiniams Dalijamoji medžiaga 5-7 klasių mok. Loreta Pranevičienė Matematikos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
172. „Daiktavardis“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5-6 klasės Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
173. Žodžių mokymas CD 5-6 klasėms Oksana Virbukienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
174. Užduotys lietuvių kalbos olimpiadai Užduotys 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
175. Sankt – Peterburgas Skaidrės 5-10 klasėms Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
176. Rankdarbiai iš plastikinių butelių Skaidrės 5-10 klasėms Vida Brazauskienė Technologijos, vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
177. Judriųjų žaidimų mokymas Pateiktis 5,6 kl. Dalia Balčiūnienė Kūno kultūra VM. Šaukoto pagrindinė
178. ,,Pasakėčios bruožai   I.Krylovo pasakėčioje ,,Žiogas ir skruzdė”. IT priemonė (pateiktys) 5 klasės mokiniams pasakėčios žanrui įtvirtinti. Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
179. Eglutės žaisliukas Skaidrės 5 klasei Vida Brazauskienė Technologijos, vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
180. People at work Skaidrės 5 klasė Dalia Tamošiūnienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
181. Atvirlaiškio rašymas Skaidrės (popierinė vaizdinė medžiaga) 5 klasė Dalia Tamošiūnienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
182. Pasakos

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
183. „Vientisinis ir sudėtinis sakinys“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
184. „Sakinio dalys“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
185. Pakartokime matematiką Segtuvas 5 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
186. Inscenizacija ,,Veidrodėli, veidrodėli …“ Scenarijus 5 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
187. Popietė „Linksmoji matematika“ scenarijus 5 – 8 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
188. Popietė „Matematinės varžytuvės“ Scenarijus 5 – 7 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
189. Vaizdinė priemonė „Erdviniai kūnai“ Erdvinių kūnų išklotinės 5 – 6 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
190. Teksto suvokimo užduotys Segtuvas 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
191. Dalykiniai raštai Segtuvas 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
192. „Šviesoforas“ Įsivertinimo kortelės 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
193. Kalbos klaidų skrynelė Užduotys 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
194. Ką žinome apie rašytojus? CD 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
195. Viktorina ,,Ar pažįsti pasaulį?“ Scenarijus 5 – 10 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
196. Motinos dienos šventė Scenarijus 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
197. Gamtos reikšmė
Kristijono Donelaičio ,,Metuose”.
IT priemonė (pateiktys) 11 klasės mokiniams supažindinimui su K. Donelaičio kūryba. Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
198. Adomo Mickevičiaus
,,Krymo sonetai”.
IT priemonė (pateiktys) 11 klasės mokiniams supažindinimui su A. Mickevičiaus ,,Krymo sonetais“ Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
199. Radioaktyvumas Skaidrių rinkinys (PowerPoint prezentacija) 10 klasei Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
200. Plakatas. Plastikų panaudojimas Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
201. Plakatas. Svarbiausios polimerinės medžiagos Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
202. Plakatas. Organiniai cheminiai pluoštai Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
203. Šventė „Sudie, mokykla“ Scenarijus 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
204. Chemija ir aplinka Pateiktis 10 kl Miglė Meškauskienė Chemijos mokytoja Šaukoto pagrindinė
205. Kalėdinė popietė Scenarijus 1 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
206. London and Great Britain Skaidrės   Aldona Mickuvienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
207 Integruotis prancūzų ir geografijos pamokos 8 klasei 8 pamokų medžiaga (IT) Geografijos ir prancūzų k. mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
208 Integruota geografijos ir anglų kalbos pamoka „Tropinių miškų nykimas“.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos, anglų k., ekologijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
209 Japonijos gamta.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
210 Kinijos gamtos kontrastai.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
211 Amazonija – miškų ir upių karalystė.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
212 Upė ir jos dalys.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
213 Gyvenviečių kilmė ir įvairovė.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
214 Baltijos šalys.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
215 Pasaulio turizmas.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
216 Prancūzija.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
217 Saugomos teritorijos. Pateiktys Power Point programa Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
218 Dalmatija.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
219 Apledėjimo įtaka reljefo formavimui.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
220 Spalvingoji Barselona.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
221 Valstybės – mįslės. Metodinė priemonė 8 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
222 Geografinės mįslės. Lietuva. Metodinė priemonė 9 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
223 Europos kultūros paveldas. Metodinė priemonė Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
224 Australija. Minčių žemėlapis. Metodinė priemonė 7 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
225 Baltijos šalys. Minčių žemėlapis. Metodinė priemonė 8 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymui skirtos priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės tipas

(knyga, CD, leidinys ir kt.)

Kam skirta priemonė?

Priemonę parengusio mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Mokykla

1.

Kortelių rinkinys „Tark teisingai garsiukus“

Logopedinė priemonė

Garsų tarimo įtvirtinimui

Lina Laimikienė

logopedė

l/d „Eglutė

2.

„Duonos kelias“

Surinkta medžiaga

Ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

Laimutė Vaičiulytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

l/d „Eglutė

3.

„Parink teisingus žodelius“

Logopedinė priemonė

Linksnių vartojimo įtvirtinimui

Rima Taučienė

Logopedė metodininkė

l/d „Eglutė

4.

Rinkinukai „Logopedo pagalba tėvams darbui su vaiku namuose“

Logopedinė medžiaga tėvams

Mokomų garsų įtvirtinimui namuose

Rima Taučienė

Logopedė metodininkė

l/d „Eglutė

5.

„Parduotuvė“

Ugdymo priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti

Jolanta Pocevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

6.

„Skaičių sandara“

Ugdymo priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti

Jolanta Pocevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

7.

„Naminiai gyvūnai“

Ugdymo priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 2 – 3 m. amžiaus vaikams

Žydrūna Mickūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

8.

„Naminiai gyvūnai“

CD

Pažinimo kompetencijai lavinti 2 – 3 m. amžiaus vaikams

Žydrūna Mickūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

9.

„Pagalvok ir surask“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 3 – 6 m. amžiaus vaikams

Daiva Žurauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

l/d „Eglutė

10.

„Medžiai keturiuose metų laikuose“

CD

Pažinimo kompetencijai lavinti 3 – 6 m. amžiaus vaikams

Daiva Žurauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

l/d „Eglutė

11.

„Geometrinės formos ir spalvos“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 4 – 5 m. amžiaus vaikams

Jūratė Bložienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

12.

„Teisingai suskaičiuok bobutes“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 4 – 5 m. amžiaus vaikams

Jūratė Bložienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

13.

„Skaičių kaimynai“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 4 – 5 m. amžiaus vaikams

Jūratė Bložienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

14.

„Keliaujame po Radviliškio rajoną“

Ugdymo priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 4 – 6 m. amžiaus vaikams

Rasma Kuzmickienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

15.

„Grūdo kelias“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 4 – 6 m. amžiaus vaikams

Jūratė Bložienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

16.

„Pažink raides“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijai lavinti 5–6 m. amžiaus vaikams

Jūratė Bložienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

17.

„Žmogutis“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijos lavinimui 4 – 6 m. amžiaus vaikams

Nijolė Navickienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

18.

„Daugiau – mažiau“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijos lavinimui 4 – 6 m. amžiaus vaikams

Nijolė Navickienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

19.

„Pirštinaičių matematika“

Didaktinė priemonė

Pažinimo kompetencijos lavinimui 5 – 6 m. amžiaus vaikams

Aušra Abromaitienė

Auklėtoja

l/d „Eglutė

20.

„Prielinksniukų žaismas“

Logopedinė priemonė

Prielinksnių vartojimui

Lina Laimikienė

logopedė

l/d „Eglutė

21.

„Žodžių laikrodukai“

Padalomoji medžiaga

Priešmokyklinio ugdymo vaikams

Laimutė Vaičiulytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

l/d „Eglutė

22.

„Spalvų varpeliai“

Ugdymo priemonė

Sensorikai 2 – 3 m. amžiaus vaikams

Žydrūna Mickūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

23.

„Spalvų kaselės“

Ugdymo priemonė

Sensorikai ir smulkiajai motorikai lavinti 4 – 5 m. amžiaus vaikams

Violeta Petraitienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

24.

„Spalvų gėlė“

Ugdymo priemonė

Spalvų pažinimui, smulkiajai motorikai

Jolanta Pocevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

25.

„Kirmėlytės“

Didaktinė priemonė

Spalvų supažindinimui, smulkiosios motorikos lavinimui 2 – 3 m. amžiaus vaikams

Rasa Rudzitė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

l/d „Eglutė

26.

„S – Š garsų diferencijavimas“

Logopedinė priemonė

Ugdymo priemonė

Lina Laimikienė

logopedė

l/d „Eglutė

27.

„Laukiniai naminiai gyvūnai“

Logopedinė priemonė

Ugdymo priemonė

Lina Laimikienė

logopedė

l/d „Eglutė

28.

Paukščių balsai.

IKT priemonė

Foneminio suvokimo lavinimui, žodyno turtinimui

Rasa Bajorienė

Logopedė, logopedė metodininkė

l/d „Kregždutė“

29.

Naminiai gyvūnai ir paukščiai.

IKT priemonė

Foneminio suvokimo lavinimui, skiriant naminių gyvulių ir paukščių garsus. Žodyno turtinimui.

Jolanta Grigaliūnienė

Logopedė, vyr. logopedė

l/d „Kregždutė“

30.

„Drabužėlių pilna spinta“.

IKT priemonė

Kalbos ugdymui

Daiva Kairienė

Logopedė, logopedė metodininkė

l/d „Kregždutė“

31.

Mokomoji metodinė priemonė „Garsų K-G diferenciacija“

IKT priemonė

Garsų diferenciacijai

Daiva Asačiovienė

Logopedė, vyr. logopedė

l/d „Kregždutė“

32.

„Kalbinės motorikos lavinimas“.

IKT priemonė

Kalbos lavinimui

Daiva Asačiovienė

Logopedė, vyr. logopedė

l/d „Kregždutė“

33.

Projektas „Augu sveikas, švarus ir tvarkingas“

Leidinys

Sveikatingumo kompetencijos ugdymui

Edita Žukauskienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

34.

Projektas „Sveikas maistas-kūnui vaistas“

Leidinys

Sveikatingumo kompetencijos ugdymui

Edita Butnorienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

35.

Projektas „Mokausi būti saugus“

Leidinys

Sveikatingumo kompetencijos ugdymui

Dalia Margaitienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

36.

„Geometrinės figūros“

IKT priemonė

Geometrinių figūrų skyrimui

Dalia Margaitienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

37.

„Mano gimtasis miestas“

IKT priemonė

Pažinti savo miestą

Dalia Margaitienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

38.

Projektas „Mokausi būti saugus“

Leidinys

Sveikatingumo kompetencijos ugdymui

Asta Žvigaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

39.

„Kelionė po Lietuvą“

IKT priemonė

Pažinimo kompetencijos ugdymui

Asta Žvigaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

40.

„Paskaičiuokime“

IKT priemonė

Skaičiavimo įgūdžių lavinimui

Asta Žvigaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

41.

Projektas „Kaip juda mano kūnas“

Leidinys

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui

Rimutė Balinskienė

Auklėtoja, auklėtoja metodininkė

l/d „Kregždutė“

42.

„Pažinkime spalvas“

IKT priemonė

Spalvų pažinimui

Angelė Vainovskienė

Auklėtoja, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

43.

Projektas „Aš saugus“

Leidinys

Socialinės ir sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui

Zenė Vaicekauskienė,

Marija Poluvalova

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja

l/d „Kregždutė“

44.

Pasaka „Ropė“

Lėlės (iš tualetinio popieriaus ritinėlių)

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

45.

Pasaka „Asiliukas“

Lėlės (iš vienkartinių stiklinių)

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

46.

Mažos nuotaikėlių lėlytės

Lėlės (iš medžio)

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

47.

Paukščių karūnėlės ant galvos

Iš popieriaus

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

48.

Pasaka „Trys paršiukai“

Popierinės lėlės ant pieštukų

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

49.

Geometrinės figūros

Iš vielos išlankstytos figūros

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

50.

„Figūrų domino“

Popierinės kortelės

Priešmokykl. ugd.

Rita Masilionienė

Auklėtoja metodininkė

Alksniupių pagr. mok.

51.

„Sudėk teisingai“

Didaktinis žaidimas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė, auklėtoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

52.

„Gumelių žaidimas“

Didaktinis žaidimas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė, auklėtoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

53.

„Kalėdinė pasaka“

Vaidinimo scenarijus

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė, auklėtoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

54.

„Rask gėlytei žiedlapius“

Didaktinis žaidimas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė, auklėtoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

55.

Žiemos pasaka „Kaip mes gelbėjom saulutę“

Vaidinimo scenarijus

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupė, auklėtoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

56.

Mokymo priemonė „Vaisiai, uogos ir daržovės“

Pateiktys

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

57.

Mokymo priemonė „Rudens takeliu“

Veiklos aprašymas

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams,

Pradinių klasių mokytojams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

58.

Priemonė garsų Š S diferencijavimui

CD

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.

Asta Vaivadienė

Vyresnioji logopedė

Šaukoto pagrindinė

59.

Duonos kelias

CD

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams

Vera Jasinskaja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

60.

Miškai ir medžiai

CD

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams

Vera Jasinskaja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

61.

Pavasarį žydinčios gėlės

CD

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams

Vera Jasinskaja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

62.

Kelio ženklai

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

63.

Suskaičiuok boružėles

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

64.

„Boružiukų sparneliai“

Lauko žaidimas

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

65.

„Lietuvos gyvūnai ir paukščiai“

Vaizdinė – metodinė priemonė

4-6 metų vaikams žodyno plėtimui

Ingrida Paluckienė

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

66.

„Pirštininės teatro lėlės“

Didaktinė – vaizdinė priemonė (megztos pirštininės teatro lėlės)

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Raminta Ratkuvienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Šeduvos lopšelis-darželis

67.

„Kas auga miške“

PPT, CD

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

68.

„Iš kur atsiranda knyga?“

PPT, CD

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

69.

Klausyk, galvok ir žaisk

Mokomasis kompiuterinis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

70.

Saugokime gamtą

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

71.

Metų laikai

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

72.

„Sąvokos“

Vaizdinė – metodinė priemonė

4-6 metų vaikams sąvokų įtvirtinimui

Ingrida Paluckienė

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

73.

„Kas tvartelyje gyvena?“

CD

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Tatjana Vedeckienė

Ikimokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

74.

„Aš – lietuvis“

PPT, CD

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

75.

„Rudenėlio kelionė“

Eiliuotas scenarijus

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

76.

Užburta karalystė

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

77.

Garsų S-Š įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

78.

Lietuvoje gyvenantys gyvūnai

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

79.

Namai namučiai

IKT priemonė

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

80.

„Naminiai gyvuliai ir paukščiai“

PPT, CD

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

81.

„Pasaulio žvėrys“

PPT, CD

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

82.

Regimasis ir girdimasis suvokimas

Interaktyvus mokomasis žaidimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

83.

Kalbos gramatinė sandara

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

84.

Daiktavardinė, būdvardinė, veiksmažodinė leksika

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

85.

Garsų Z-Ž diferenciacija

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

86.

Garsų R-L diferenciacija

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

87.

„Bitelės“

Stalo žaidimas

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

88.

„Arkliukai“

Lauko žaidimas

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

89.

„Šeduva“ prancūziškai

IKT

 

Roma Skestenienė

Priešmokyklinio ugdymo metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

90.

Pagalvėlės veido masažui

Pagalvėlės

Veido masažui atlikti

Ingrida Paluckienė

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

91.

„Gyvatėlė“

Didaktinė – vaizdinė priemonė (spalvų pažinimui, smulkiosios motorikos lavinimui)

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Raminta Ratkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Šeduvos lopšelis-darželis

92.

„Lietuvių tradicijos. Užgavėnės“

PPT, CD

Priešmokyklinio amžiaus vaikams

Rita Daukšienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

Šeduvos lopšelis-darželis

93.

Kelionė po Lietuvą

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

94.

Mįslių takučiu

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

95.

Garsų diferenciacija

Mokomoji priemonė

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

96.

Krinta lapai

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

97.

Kiškis darže

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

98.

Garsų pasaulis

Interaktyvus mokomasis žaidimas

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikams

Ieva Pudžiuvėlienė

Logopedija

Vyr. logopedė

Šeduvos lopšelis-darželis

99.

Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos ir gebėjimų įvertinimas.

CD

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams

Irma Simonavičienė

Logopedė metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

100.

Žaidimas – priemonė „Paskaičiuokime“.

CD

3-4 m. vaikams

Jolanta Bučinskytė

Mokytoja metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

101.

„Metų laikai“.

CD

5-6 m. vaikams

Rolanda Šilianskienė

Mokytoja metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

102.

Pasakėlės – pirštukų žaidimai „Pažaiskime“.

CD 1 dalis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams.

Irma Simonavičienė

Logopedė metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

103.

„Metų laikai“.

CD

5-6 m. vaikams

Audronė Norkienė

Vyr. auklėtoja

L/d „Žvaigždutė“

104.

Pasakėlės – pirštukų žaidimai „Pažaiskime“.

CD 2 dalis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams.

Irma Simonavičienė

Logopedė metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

105.

Žaidimas – priemonė „Žiema“.

CD

Skrajutės skaičiavimui nuo 1 iki 10

Jolanta Bučinskytė

Mokytoja metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

106.

„Paukščiai ir jų lizdai“.

CD

5-6 m. vaikams

Natalija Červonikova

Vyr. auklėtoja

L/d „Žvaigždutė“

107.

Mokosi skaičiuoti.

CD

5-6 m. vaikams

Daiva Malčiauskienė

Vyr. auklėtoja

L/d „Žvaigždutė“

108.

Pasakėlės – pirštukų žaidimai „Pažaiskime“.

CD 3 dalis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams.

Irma Simonavičienė

Logopedė metodininkė

L/d „Žvaigždutė“

109.

„Kaziukas“.

CD

5-6 m. vaikams.

Jurga Bložienė

Auklėtoja

L/d „Žvaigždutė“

110.

Laminuotos kortelės

„Atmintis“

„Prielinksniai“

„Tark, klausyk, galvok“

Laminuotų kortelių rinkiniai aplankuose.

Priemonė skirta ikimokyklinio, mokyklinio ir specialiųjų poreikių mokiniams.

Gitana Ryšienė

vyr. logopedė

Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius

Užsienio kalbų lygio testavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;

į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

taip pat valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. 

Užsienio kalbų testas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (testo raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (patikrinimo žodžiu).

Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS yra įsigijęs teisę naudotis Cambridge English Placement Test (testo raštu dalis) bei turi kvalifikuotą specialistą kalbėjimo gebėjimų tikrinimui (testo žodžiu dalis). SJNUS pateikė prašymą Valstybės tarnybos departamentui ir yra įtrauktas į akredituotuose centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą, sąrašą.

Testo (raštu + žodžiu) kaina 20 EUR

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ANGLŲ KALBOS TIKRINIMO

TESTAS

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis

Egzamino / testo data ir laikas

Egzamino / testo vieta

(miestas, adresas)

Trukmė

Kaina

Kontaktai registracijai

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

Cambridge English Placement Test (Online)

A1 – C2

Pagal susitarimą

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

(Dariaus ir Girėno 27, Radviliškis)

45 min.

20€

Laima Jolanta Baltrėtienė

el. paštas admin@ugdcentras.lt

Tel. 8 616 15 533

 

Eurodesk

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 33 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. 

Eurodesk pagrindas:

– informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos

– mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje.

Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.

Daugiau informacijos http://www.zinauviska.lt/lt/

Ekspertai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Įstaiga

1.

Laima Maminskienė

istorija

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

2.

Nida Urbonavičienė

lietuvių kalba

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

3.

Gražina Pilypienė

lietuvių kalba

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

4.

Jurgita Plukienė

lietuvių kalba

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

5.

Rima Tarbūnienė

anglų kalba

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

6.

Ema Pasarskienė

chemija

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla

7.

Salomėja Krencienė

anglų kalba

Radviliškio r. Šeduvos gimnazija

8.

Inga Hokušienė

technologijos

Radviliškio r. Šeduvos gimnazija

9.

Rasmuta Valčiukienė

pradinės klasės

Radviliškio  V. Kudirkos progimnazija

 10.

 Teresė Augulienė

 pradinės klasės

 Radviliškio Vaižganto progimnazija

 11.

 Inga Petrauskienė

 solfedis ir choras

 Radviliškio muzikos mokykla

12.

Rita Šimkuvienė

lietuvių k.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

13.

Laimutė Verbickienė

lietuvių k.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

14.

Inga Veberienė

anglų k.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

15. Salvinija Vaičiūnienė geografijos Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
16. Ala Beliajeva etika Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
17. Skirmantė Petraitienė anglų k. Lizdeikos gimnazija
18. Vera Silickaja muzika Radviliškio muzikos mokykla
 19. Astijus Poška šokio Radviliškio r. Šeduvos gimnazija