Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vedėjo funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
 VEDĖJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriui (toliau – Skyrius): planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

1.2. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, Centro direktoriaus įsakymų ir jais patvirtintų įstaigos tvarkos dokumentų;

1.3. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;

1.4. organizuoja Skyriaus veiklos įsivertinimą ir akreditavimą;

1.5. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, sudaro mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams galimybę kelti kvalifikaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

1.6. užtikrina tęstinio mokymosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas įvairioms profesinėms grupėms;

1.7. koordinuoja Atvirų jaunimo centrų veiklą;

1.8. pagal Centre nustatytą tvarką sudaro Skyriaus darbuotojų atostogų, darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius juos formuoja buhalterinės apskaitos programoje;

1.9. pagal Centre nustatytą tvarką teikia paraiškas dėl reikalingų Skyriui prekių, darbų ir paslaugų poreikio; 

1.10. pagal Centre nustatytas taisykles atlieka Skyriuje einamąją finansų kontrolę ir atsako už Skyriuje apskaityto materialiojo ir nematerialiojo turto valdymą, racionalų ir taupų jų naudojimą bei kontrolę; 

1.11. užtikrina Skyriaus teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę;

1.12. rūpinasi, kad Skyriuje būtų sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos bei užtikrintas priešgaisrinės ir civilinės saugos norminių aktų reikalavimų laikymasis;

1.13. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų sprendimų ir priemonių, kai yra grėsmė, darbuotojų sveikatai, saugumui ar turto apsaugai;

1.14. organizuoja su Skyriaus veikla susijusias apklausas, jas analizuoja, rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant Centro biudžeto projektą, veiklos planus ir ataskaitas;

1.15. teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo bei Skyriaus veiklos gerinimo;

1.16. nuolat peržiūri ir susipažįsta bei supažindina Skyriaus darbuotojus su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi bei inicijuoja teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; 

1.17. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą;

1.18. dalyvauja parenkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;

1.19. rūpinasi Skyriaus darbuotojų mokymais, kvalifikacijos tobulinimu;

1.20. koordinuoja su Skyriaus veiklos sritimis susijusios informacijos pateikimu ir atnaujinimu Centro interneto svetainėje;

1.21. Centro direktoriaus pavedimu ar sutikimu: dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose ir atstovauja Centrą kitose institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;

1.22. dalyvauja Centro veiklos pasitarimuose bei organizuoja Skyriaus veiklos pasitarimus;

1.23. bendradarbiauja su Centro struktūriniais padaliniais, teikia jiems metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais, pasitelkia kitų struktūrinių padalinių atitinkamų sričių specialistus (šių darbuotojų tiesioginių vadovų sutikimu) specifinių užduočių atlikimui;

1.24. inicijuoja ir koordinuoja projektų, programų rengimą į įvairius fondus, gavus finansavimą, užtikrina jų įgyvendinimą; 

1.25. rūpinasi Skyriaus veiklai palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius bendruomenės santykius, užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms bei žalingiems įpročiams, aplinką;

1.26. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybių aprašyme, bet susijusius su Centro vykdoma veikla; 

1.27. pavaduoja Centro direktorių jo komandiruočių, atostogų ar nedarbingumo metu (paskiriamas Mero potvarkiu).

Skip to content