Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Švietimo vadybininko funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
ŠVIETIMO PASLAUGŲ VADYBININKO FUNKCIJOS

  1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo švietimo vadybininko funkcijos:

1.1. inicijuoja ir rengia projektus skatinančius suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo inovacijas;

1.2. analizuoja Skyriaus teikiamų paslaugų paklausą, teikia pasiūlymus, susijusius su švietimo veiklos plėtra, teikiamu paslaugų ir organizuojamų renginių kokybe;

1.3. rūpinasi renginio (projekto) reklamine medžiaga ir jos sklaida;

1.4. rengia informacinę medžiagą apie Skyriaus veiklą;

1.5. rengia Centro direktoriaus/ Skyriaus vedėjo padėkos raštus ir pažymas;

1.6. redaguoja Skyriaus rengiamus dokumentus (renginių nuostatus, ataskaitas, veiklos planus ir kt.);

1.7. redaguoja Skyriaus teikiamus pranešimus ir kitą informaciją, skelbtiną interneto svetainėse, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose dedamus tekstus, žiniasklaidai siunčiamą informaciją, atlieka kitas su viešinimu ir informacinių technologijų ar kompiuterinių programų naudojimu ir taikymu susijusias užduotis;

1.8. rengia su tiesioginiu darbu susijusių dokumentų, raštų projektus; 

1.9. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su vietos ir regiono švietimo ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

1.10. vykdo Skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą;

1.11. vykdo kitus vienkartinius Skyriaus vedėjo nurodymus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose;

1.12. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose;

1.13. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos metines užduotis ir ataskaitas;

1.14. palaiko ryšius su neformalųjį suaugusiųjų švietimą rajone vykdančiomis įstaigomis ir drauge organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą; 

1.15. registruoja ir tvarko ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo(si) programas;

1.16. inicijuoja ir organizuoja su jaunimo klausimais susijusių projektų rengimą, jų įgyvendinimą ir įgyvendinimo koordinavimą;

1.17. koordinuoja metodinę veiklą (rajono mokytojų metodinių būrelių: matematikos ir informacinių technologijų), teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, bendradarbiauja diegiant metodines naujoves.

Skip to content