Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Renginių administratoriaus funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
RENGINIŲ ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

 1. Tvarkyti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei Centro Dokumentų valdymo tvarką.
 2. Saugoti ir tinkamai naudoti Skyriaus antspaudą.
 3. Informuoti Skyriaus darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus.
 4. Pagal kompetenciją, atsakyti į lankytojų klausimus.
 5. Priimti ir teikti informaciją telefonu, elektroniniu paštu.
 6. Organizuoti Skyriaus dokumentų valdymą.
 7. Kaupti pedagoginės literatūros bibliotekos fondus, metodines bei vaizdines ugdymo priemones ir sudaryti sąlygas regiono švietimo darbuotojams tuo naudotis.
 8. Teikti paramą Skyriaus darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.
 9. Saugoti dokumentus, laiku juos tinkamai archyvuoti ir perduoti Centro archyvo specialistui.
 10.  Pildyti Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį (programa „RVSAF- EUR“).
 11. Rinkti ir rengti informaciją į Skyriaus žiniatinklį ir kitus informavimo šaltinius. Vedėjui įpareigojus, spausdinti dokumentus.
 12. Išrašyti Skyriaus klientams už suteiktas paslaugas sąskaitas-faktūras (10 forma). 
 13. Rengti įsakymų projektus, derinti juos su Vedėju, pateikti Centro direktoriui.
 14. Sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams. 
 15. Rengti Skyriaus bylų nomenklatūrą ir sudaryti bylas pagal Centro nustatytus bylų nomenklatūros indeksus. 
 16. Priimti svečius, delegacijas, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo.
 17. Rūpintis kavos aparato aptarnavimu, kanceliarinių ir kitų prekių aprūpinimu.
 18. Vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.
 19. Tikrinti dokumentų kalbą.
 20. Rengti (atlikti) Viešųjų pirkimų atlikimo užduotis.
Skip to content