Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Metodininko funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
METODININKO FUNKCIJOS

  1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininko funkcijos:

1.1. tiria bendruomenės poreikius ir rengia kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programas bei projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus ir Radviliškio rajono švietimo įstaigų darbuotojų bei suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) poreikius; 

1.2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginius (kursus, seminarus, mokymus, paskaitas, edukacines išvykas, konferencijas, parodas, kvalifikacijos tobulinimo(si) projektus ir pan.);

1.3. organizuoja Mokytojų akademijos veiklas (seminarai, atviros pamokos, stovykla);

1.4. dalyvauja savivaldybės, regiono, šalies bei tarptautinių projektų rengime ir įgyvendinime; 

1.5. koordinuoja metodinę veiklą (rajono mokytojų metodinių būrelių: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pradinių klasių, gamtos mokslų (fizika, chemija, biologija), socialinių ir specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, muzikos), teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams (lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, lopšelis-darželis „Kregždutė“, lopšelis-darželis „Eglutė“, Šeduvos lopšelis-darželis, Baisogalos mokykla-darželis, dailės mokykla, muzikos mokykla, Pociūnėlių pagrindinė mokykla), bendradarbiauja diegiant metodines naujoves; 

1.6. sudaro galimybes švietimo darbuotojams skleisti pedagoginę patirtį SJNUS: organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus, pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodas, remia švietimo įstaigų kultūrinę veiklą;

1.7. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą regiono ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

1.8. organizuoja renginius mokiniams (šventes, konkursus, parodas, paskaitas, olimpiadas);

1.9. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje;

1.10. vykdo Skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą; 

1.11. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Skyriaus materialinę bazę, intelektinius resursus;

1.12. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

1.13. viešai skelbia informaciją apie Skyriaus veiklą;

1.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

1.15. išduoda kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) veiklose dalyvavimą patvirtinančius dokumentus:

1.16.1. pažymėjimus, patvirtinančius švietimo programų baigimą ir kompetencijų įgijimą; 

1.16.2. pažymas, patvirtinančias dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si), neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) programų rengime.

Skip to content